เกี่ยวกับโครงการ

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เป้าหมาย

ผู้ร่วมโครงการจำนวน
1) นักศึกษาและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 50
2) คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 100
3) คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 100
4) ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป 50
รวม300

กลุ่มนำเสนอ

          1. กลุ่มศึกษาศาสตร์
          2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          3. กลุ่มบริหารธุรกิจ
          4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
          5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          6. กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ


ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

            1. การลงทะเบียนและชำระเงิน
                 อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ/คน

10 ม.ค.- 20 เม.ย. 63

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป

2,500 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายใน

2,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยอาจารย์ บุคลากรภายใน

1,500  บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีนักวิจัยร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน)

1,00 บาท

             2. อัตราค่าลงทะเบียน
                 ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม


กำหนดการ 

กิจกรรมกำหนด
เปิดรับ Full Paperผ่านระบบ online และลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย 10 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2563
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 16 เม.ย. 2563
ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter) ภายในวันที่ 16 เม.ย. - 8 พ.ค. 2563
นำเสนอผลงาน 29 พ.ค. 2563

หมายเหตุ
1. บทความที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดมีโอกาสได้รับการคัดเลือก ให้ตีพิมพ์ในวารสาร TCI  กลุ่ม 2 หรือ TCI  กลุ่ม 1 (โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของวารสารที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์)

2. บทความที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในข้อ ๑ จะลงใน Proceeding online
    2.1 ในกรณีที่บทความได้รับการคัดเลือกในข้อ ๑ ผู้จัดประชุมฯจะประสานสอบถามความประสงค์กับเจ้าของบทความอีกครั้ง
    2.2 ในกรณีบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในข้อ ๑ ผู้จัดประชุมฯจะไม่นำบทความมาตีพิมพ์ในข้อ ๒ เพื่อป้องกันการเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อน


 

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2
 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  ห้อง 9A

 

วันศุกร์ ที่  29 พฤษภาคม  2563

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิจัยและการเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
09.00 - 09.30 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
09.30 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่อง“……………………………………..”
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น.  การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
มอบเกียรติบัตร และพิธีปิด
หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างภาคเช้า เวลา 10.00 - 10.30 น. และภาคบ่าย เวลา 14.30 - 15.00 น.


 

*กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


พิมพ์