ตารางการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference

ตารางการนำเสนองาน
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
The 2nd Roi Et Rajabhat University National Graduate Research Conference 2020 (RERU NGRC) :
Creative Innovation on the King’s Philosophy for Sustainable Development
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 การประชุมออนไลน์คู่มือการใช้ Microsoft ZOOM แนวปฏิบัติในการนำเสนอผลงาน Template Posterการจัดทำไฟล์วีดีโอ ในการนำเสนอ
ห้องประชุมออนไลน์ 1 คู่มือ ภาคบรรยาย แนวปฏิบัติการจัดทำโปสเตอร์ ตัวอย่างการจัดทำไฟล์วีดีโอ
ห้องประชุมออนไลน์ 2
ห้องประชุมออนไลน์ 3 รูปแบบโปสเตอร์ 1 ฉากพื้นหลังสำหรับจัดทำวีดีโอ
ห้องประชุมออนไลน์ 4 ภาคโปสเตอร์
ห้องประชุมออนไลน์ 5 รูปแบบโปสเตอร์ 2
ห้องประชุมออนไลน์ 6

พิมพ์