เครือข่ายงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เป้าหมาย

ผู้ร่วมโครงการ จำนวน
๑) นักศึกษาและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ๕๐ คน
๒) คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ๑๐๐ คน
๓) คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ๑๐๐ คน
๔) ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ๕๐ คน
รวม ๓๐๐ คน

กลุ่มงานนำเสนอ

๑. กลุ่มศึกษาศาสตร์
๒. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. กลุ่มบริหารธุรกิจ
๔. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
๕. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 ประเภทค่าลงทะเบียน/บทความ/คน
๑๐ ม.ค.- ๒๐ เม.ย. 63
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป๒,๕๐๐ บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายใน๒,๐๐๐ บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยอาจารย์ บุคลากรภายใน๑,๕๐๐ บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีนักวิจัยร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน)๑,๐๐๐ บาท

กำหนดการ

 กิจกรรมกำหนด
เปิดรับ Full Paperผ่านระบบ online และลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย๑๐ ม.ค.- ๒๐ เม.ย. ๖๓
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไขภายในวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓
ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)ภายในวันที่ ๑๖ เม.ย. – ๘ พ.ค. ๒๕๖๓
นำเสนอผลงาน๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓

หมายเหตุ

๑. บทความที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดมีโอกาสได้รับการคัดเลือก ให้ตีพิมพ์ในวารสาร TCI  กลุ่ม ๒
   หรือ TCI  กลุ่ม ๑ (โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของวารสารที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์)
๒. บทความที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในข้อ ๑ จะลงใน Proceeding online
    ๒.๑ ในกรณีที่บทความได้รับการคัดเลือกในข้อ ๑ ผู้จัดประชุมฯจะประสานสอบถามความประสงค์กับเจ้าของบทความอีกครั้ง
    ๒.๒ ในกรณีบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในข้อ ๑ ผู้จัดประชุมฯจะไม่นำบทความมาตีพิมพ์ในข้อ ๒ เพื่อป้องกันการเผยแพร่
          ผลงานซ้ำซ้อน